struct 1.struct 简洁 这个的struct和C语言的很相似,模拟出class的功能,但是不完全的!没有构造函数等! 2.struct的申明

package main

import "fmt"

type Person struct {
	Age int
	Name string
}

func main() {
	//初始化两种
	a := Person{}
	a.Age = 2
	a.Name = "widuu"
	fmt.Println(a)
	b := Person{
		Age: 24,
		Name: "widuu",
	}
	fmt.Println(b)
}
3.go指针操作 如下我们要对数值进行改变,先要取内存地址,然后再内存地址上改变他的引用
package main
import "fmt"

type Person struct {
	Age int
	Name string
}

func main() {
	b := &Person{
		Age: 24,
		Name: "widuu",
	}
	fmt.Println(b)
	G(b)
	fmt.Println(b)
}

func G(per *Person) {
	per.Age = 15
	fmt.Println(per)
}
4.匿名结构 (1)匿名内部结构的使用
	func main() {
		a := struct {
			name string
			Age int
		}{
			name: "widuu",
			Age: 19,
		}
		fmt.Println(a)
}
(2)匿名内部结构使用2
package main
import "fmt"

type Person struct {
	Age  int
	Name  string
	Member struct {
		phone, City string
	}
}

func main() {
	a := Person{Age: 16, Name: "widuu"}
	a.Member.phone = "13800000"
	a.Member.City = "widuuweb"
	fmt.Println(a)
}
(3)匿名类值不需要数据名称、在赋值的时候两个结构必须是一样的
package main
import "fmt"

type Person struct {
	string
	int
}

func main() {
	a := Person{"joe", 19}
	var b Person
	b = a
	fmt.Println(b)
}
5.嵌入结构 1.嵌入式结构模拟其他程序有个继承的概念,只是概念哦
package main
import "fmt"

type Person struct {
	Name string
	Age int
}
type student struct {
	Person
	work string
}

func main() {
//实例化时 如果嵌入式的结构没有数据结构的名字 就默认是类型名字Person:Person
	a := student{Person: Person{Name: "widuu", Age: 19}, work: "IT"}
	fmt.Println(a)
}
2.结构方法
package main

import "fmt"

type A struct {
	Name string //这个是共有的大写 如果是小写的name就包内可以用私有的
}
type B struct {
	Name string
}

func main() {
	a := A{}
	b := B{}
	a.print()
	b.print()
}
//通过type不同,来取相同的方法的名称
func (a *A) print() {
	fmt.Println("A")
}

func (b *B) print() {
	fmt.Println("B")
}
一个小测试大家解释一下为什么?
package main

import "fmt"

type Widuu int

func main() {
	var w Widuu
	w.G(100)
	fmt.Println(w)
}
func (a *Widuu) G(num int) {
	*a += Widuu(num)
}

点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部